مهربان

کلامی دوستانه

 لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا.

بدان روزی  دنیا آنقدر شرمنده می شود که بجای پاسخ لبخند،

با تمام سازهایت می رقصد!

"چارچی چاپلین"

گزارش تخلف
بعدی